میان این همه گورستان هم نشانی از مرگ پیدا نمیکنم ....این سنگ قبر ها هم دارند
زندگیشان راد میکنند.

 


دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X